Retningslinjer for medlemskab af ES-Sport.

Det der er ens kendetegnende for skolehjemmene er, at eleverne bor på skolen på alle undervisnings­dage, og at de også kan opholde sig på skolehjemmet i weekenderne.
Alle moderne Skolehjem har i dag opnået stor selvstændighed og frihed til at definere sit særegne værdigrundlag, ”pædagogik og praksis udførelsen”. Vi har dog i ES sportsgruppen valgt, at gennemføre vore arrangementer ud fra samme aftalte værdigrundlag. Denne praksis har vist sig særdeles gavnlig, idet vi til vore store arrangementer står med op til 350 studerende, med vidt forskellige baggrunde, ønsker og forventninger.

Et medlemskab af ES sportsgruppen er gældende fra august måned og frem til juni måned, herefter tilmelder man fortløbende sin skole for det kommende år.
Der er mulighed for tilmeldelse til ES sport hele året.
Som minimum skal man dog tilmelde sig mindst 3 årlige arrangementer.

ES-sport Formål: 

Retningslinjer for arbejdet i ES-sport:

Skolehjemsassistenten bør medvirke til, at give de studerende mulighed for en fornuftig fritid, og gennem afholdelsen af vore arrangementer i ES-Sportsgruppen arbejde for, at gøre de studerende mere sociale bevidste, og opbygge deres forståelse, og respekt for andre faggrupper.

De tilbudte aktiviteter skal give optimale vilkår for dannelse.

Skolehjemsassistenternes opgave er, sammen med skolehjemmenes øvrige assistenter, at planlægge og medvirke til at aktiviteterne gennemføres.

Det er bl.a. skolehjemsassistenternes opgave, at bidrage til, et sådant sportsligt pædagogisk tilrettelagt aktivitetstilbud, at det kan komme til at indgå som en del af den enkelte elevs dannelse.

ES sportsgruppens assistenter skal aktivt medvirke til, at støtte, fremme og gennemføre sportslige aktiviteter, der også kan styrke de studerendes personlige udvikling.

Aktiviteterne skal have karakter af muligheder og tilbud, der i høj grad kan appellere til de studerendes eget initiativ, engagement og aktive medvirken.

Assistenternes opgave under afvikling af arrangementer/stævner er bland andet, at være til stede for også, at kunne hindre evt. hændelser om fornærmende eller nedsættende adfærd over for enkelt personer eller grupper.

Skolehjemsassistentens opgave er, sammen med skolehjemmenes øvrige assistenter, at planlægge og medvirke til aktiviteternes gennemførelse.

Skolehjemsassistenten skal under stævnerne varetage kontakten til de studerende og grupper af de studerende, og således drage omsorg for, at de tilbudte konkurrencer gennemføres som fair play, herved får den studerende muligheden for en god oplevelse uanset det endelige resultat.

Den positive tilgang, rummeligheden og anerkendelsen er bærende principper under afholdelse af stævnerne.

Assistenterne tilser løbende, at alle respekteres og værdsættes for det de kan, uafhængig af etnisk baggrund, religion eller køn. Myndig optræden

Det er skolehjemsassistenternes opgave, under stævnerne at stå til rådighed for de enkelte studerende med samtaler/ førstehjælp, evt. tilkaldelse af assistance, samt rådgivning i forbindelse med de forskellige spørgsmål, og vanskeligheder der måtte opstå i tilknytning til stævnet.

Vi skal være de kontaktpersoner de kan henvende sig til, og som kan vinde deres tillid.

Vi skal ved tilrettelæggelsen, og gennemførelsen, have øje for de forskellige elevprofiler, og deres behov.

Vi skal kunne gennemføre arrangementer/stævner med de studerende, hvor vi igennem lærerige fælles oplevelser bidrager til, at de studerende, ”på trods af faggrænser og divergerende meninger”, modtager opgaver, og sammen gennemfører udfordringer.
(Herved tilføres eleven både forståelse og dannelse).

ES sport d 09-11-2010.

 

ES-SPORT, et samarbejde mellem skolehjem på erhvervsskolerne